Home Zaštita životne sredine Tretman voda Tretman vazduha Galvanizacija Proizvodnja proizvoda od gume Hidraulika i pneumatika Projektovanje izvođenje i konsalting


O nama

Reference

Kontakt

 

 

English language PREČIŠĆAVANJE PIJAĆIH I OTPADNIH VODA

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
1

Projektujemo, izrađujemo, montiramo postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz različitih tehnoloških postupaka (galvanizacije,reciklažne industrije, mlekare, klanice, farbare, lakirnice, vode sa PSB-om, parionice građe, farme, komunalne i sanitarno fekalne otpadne vode i dr.):

Obezbeđivanje Vodne dozvole

Izrada zahteva, obezbeđivanje uslova, kosultantske usluge, sprovođenje celokupnih procedura u procesu vađenja vodnog mišljenja, vodnih uslova, vodne saglasnosti i vodne dozvole.

Naši sistemi i uređaji su projektovani i proizvedeni tako, da odgovore svim zahtevima investitora implementirajući zakonske norme, tehnološka dostignuća i ekonomsku opravdanost.

- Kompletni sistemi sa automatskim upravljanjem (komandni ormari, nivometri, pH sonde,Rx sonde, kiseonik sonde, transmiteri, i dr.)

SISTEMI I UREĐAJI ZA MEHANIČKI PREDTRETMAN

Konbinovani uređaj za mehanički predtretman, služi za kompletan mehanički tretman predobrade otpadnih voda. Uređaj se sastoji od sledećih sistema: - Kosa automatska rešetka sa kompaktorom (sabijanjem i ceđenjem) koja odvodi krupni materijal, sistem za automatsko ispiranje i dr. - Uređaj za odvajanje peska: kosi i pužni transporter - Uređaj za uklanjanje masti /ulja sa duvaljkom, difuzorima, skraperom i pumpom

Kosa automatska rešetka sa kompaktorom (sabijanjem i ceđenjem) koja odvodi krupni materijal, i sistemom za automatsko ispiranje

Kompletni sistemi sa automatskim upravljanjem
(komandni ormari, nivometri, pH sonde,Rx sonde, kiseonik sonde, transmiteri, i dr.)


Rezervoari za obradu otpadnih voda (metalni obloženi plastikom, plastični, horizontalni, vertikalni sa svim priključcima, cevovodima, poklopcima i ventilacijom)

Separatori ulja i masti: gravitacioni i sa koalescentnim uloškom

Transportne pumpe: potopne, muljne, višestepene, hemijski otporne, pumpe sa kanalnim rotorom i dr.

Dozirne hemijski otporne pumpe za doziranje hemikalija različitih kapaciteta i namene

- Mešalice, niskopritisni kompresori (duvaljke), difuzori,


- Merači protoka:  cevni u otvorenom kanalu, ultrazvučni i impulsni

- Sistemi za hemijski tretman: neutraliazcija,kaogulacija, flokulacija, i dr

- DAF uređaji i postrojenja

TALOŽNICI

- Laminarni taložnici od plastičnih polimera visoke gustine (PP, PE), ugljeničnog čelika sa antikorozivnom zaštitom, hromiranog čelika, i dr.

- Taložnici sa Venturijevom cevi, i dr.

Laminarni taložnik PP Laminarni taložnik

Taložnik sa Venturijevom cevi,
kapaciteta 8 m3/h


- BIOLOŠKI PREČISTAČI OTPADNIH VODA: SBR prečistači,BIOFLOAT prečistači, i dr.

FILTERI SA AKTIVNIM UGLJEM I PESKOM


- TRETMAN MULJA: filter prese, dekanteri, ugrušćivači (metalni i plastični) različitih kapaciteta , muljne pumpe, i dr.

FILTER PRESE (ručne, mehaničke-hidrauličke) od konstrukcionog čelika ili prohroma sa ramovima od plastike i filter platnima od kvalitetnih materijala, različitih kapaciteta, pumpe za transport mulja.

Nove i remont polovnih filter presa.

Filter platna

Ramovi za filter prese

Ram za filter 1

• Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz galvanizacije modularnog tipa manjih kapaciteta (od 0,5 do 4m3/h) Galvanizacija

• Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz galvanizacije klasičnog tipa kapaciteta do 100 m3/h Galvanizacija

> Referenc lista ugrađene opreme za prečišćavanje otpadnih voda
> Referenc lista projekata sistema za prečišćavanje otpadnih voda

PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJA I MONTAŽA SISTEMA I UREĐAJA ZA PREČIŠĆAVANE I PRIPREMU VODE ZA PIĆE I PROCESE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
1

Projektujemo, proizvodimo i montiramo opremu i uređaje za prečišćavanje i pripremu vode u svim procesima prehrambrene industije: punionice vode, proizvodnja sokova, proizvodnja alkoholnih pića, klanice, mlekare, i drugim prehrambenim proizvodnjama.

Projektujemo, proizvodimo i montiramo opremu i uređaje za prečišćavanje i pripremu vode u svim procesima: prehrambrena industriji ( punionice vode, proizvodnja sokova, proizvodnja alkoholnih pića, klanice, mlekare, i dr.), hemijska i farmaceutska industrija, tekstilna industrija , priprema vode za kotlove, u bolonicama, hotelima, bazenima, itd…

Osnovni tehnološki postupci koje primenjujemo u tretmanu vode a u svrhu uklanjanja organskih materija, hlora, gvožda, mangana, vodonik sulfida, neprijatnih mirisa i dr.:

- neutraliazcija,koagulacija, flokulacija, taloženje
- filtriranje i mikrofiltriranje
- filteracija aktivnim ugljem i peskom
- omekšavanje i demineralizacija
- deferizacija, demanganizacija
- aeracija
- UV sterilizacija
- sistemi za doziranje hemikalija.

Karakteristični uređaji:

• Mehanički filteri za vodu
34


• Filterske kolone sa peskom, aktivnim ugljem, jonizmenjivačkim smolama.

• Hlorinatori

> Referenc lista ugrađene opreme za prečišćavanje pijaće vode


1

Prečišćavanje vode za bazene