Home Zaštita životne sredine Tretman voda Tretman vazduha Galvanizacija Proizvodnja proizvoda od gume Hidraulika i pneumatika Projektovanje izvođenje i konsalting


O nama

Reference

Kontakt

 

 

English language PREČIŠĆAVANJE PIJAĆIH I OTPADNIH VODA

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
1

Tehnikum d.o.o okuplja tim inženjera sa višedecenijskim iskustvom u oblasti prečišćavanja i filtracije vode, kao i dehidracije mulja, koji iza sebe imaju preko 100 realizovanih projekata i postrojenja u ovoj oblasti.

Pružamo kompletna tehnološka rešenja od ispitivanja i pronalaženja tehnoloških rešenja, projektovanja, proizvodnje, montaže postrojenja i uređaja za prečišćavanje:

- Tehnoloških industrijskih otpadnih voda
- Komunalnih (sanitarno fekalnih) otpadnih voda
- Atmosferskih otpadnih voda
- Vode za piće i za prehrambenu industriju
- Filtracija i „priprema“ vode.

Davanje rešenja, projektovanje, sistem „ključ u ruke“.

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

- Izrada opreme, montaža, puštanje u rad, dokazivanje parametara za ispuštanje u recipijent (GVE)
- Izrada projektne dokumentacije, ishodovanje Vodne dozvole, vođenje procedure od Lokacijskih uslova do Vodne dozvole „Project management“
- Ispitivanje otpadnih voda u laboratoriji i na „pilot“ postrojenju, iznalaženje i utvrđivanje tehnološkog rešenja za koje garantujemo prečišćavanje na nivo traženih graničnih vrednosti (GVE)
- Nadzor, monitoring, i održavanje sistema za prečišćavanje otpadnih voda
- Ispitivanje i utvrđivanje tehnologije na mobilnom postrojenju-pilot postrojenju

Naša postrojenja, sistemi i uređaji su projektovani i proizvedeni tako da odgovore svim zahtevima investitora, implementirajući zakonske norme, tehnološka dostignuća i ekonomsku opravdanost.

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz raznih tehnoloških procesa, kao što su:

- Galvanizacija (iz procesa cinkovanja, hromiranja, toplog cinkovanja, pasivizacije, anodne oksidacije, elektrohemijske pripreme i dr.)
- Farbara
- Mlekara i sirana
- Klanične industrije i prerade mesa
- Vinarija
- Perionica
- Tekstilne industrije
- Papirne industrije
- Prerade voća i povrća
- Hemijske industrije
- Kožarske industrije
- Farmaceutske industrije
- Građevinske industrije
- Reciklažne industrije (PET, PE folije, reciklaža akumulatora, i dr.)
- Proizvodnja biogasa

Sistemi i uređaji za mehanički predtretman

Mehanički tretman u tehnologiji prečišćavanja otpadnih voda obuhvata egalizaciju, izdvajanje grubog materijala na rešetkama i sitima, odvajanje inertnih, taložnih i fitrabilnih čestica, kao i odvajanje masti i ulja. Pomoću rešetki se vrši uklanjanje nerastvornih, krupnijih i plivajućih materija iz otpadnih voda. Izdvajanje ovih materija vrši se kako bi se uređaji i cevovodi zaštitili od oštećenja i zagušenja i radi lakšeg odvijanja tretmana otpadne vode.

- Automatska kosa rešetka sa kompaktorom (sabijanjem i ceđenjem) koja odvodi krupni materijal, i sistemom za automatsko ispiranje.
- Roto sito
- Izdvajanje krupnih čestica koje bi mogle ometati rad opreme ili izazivati smetnje u samom procesu obrade otpadnih voda predstavlja vrši se i u roto situ. Voda ulazi u rezervoar roto sita, koje se kontinualno okreće i vrši odvajanje čvstih čestica od tečne faze.

Kombinovani uređaj za mehanički predtretman, služi za kompletan mehanički tretman sa funkcijama rešetke, peskolova i mastolova (ulja i plivajući materijali). Otpadna voda koja ulazi u uređaj najpre nailazi na finu rešetku, gde se vrši izdvajanje krupnog otpada. Krupan otpad ostaje na površini rešetke i putem spirale, preko transportne zone, transportuje se do zone prese i otvora za izbacivanje otpada. Transport i presovanje otpada se vrši spiralom bez vratila. Otpadna voda, nakon uklanjanja krupnog otpada na spiralnoj rešetki, dolazi do peskolova koji je, radi veće efikasnosti, aerisan. Na dnu peskolova se nalazi spiralni transporter koji kupi nataloženi pesak i transportuje ga do koša, gde ga zahvata drugi spiralni transporter, ekstraktor peska. Uređaj je opremljen i mastolovom, čija je funkcija mehaničko uklanjanje masti/ulja sa površine tečnosti, zahvaljujući efektu aerisanja.

Automatska kosa resetka

Roto sito

Kombinovani uredjaj za mehanicki predtretman Parabolicno sito

Postrojenja i uređaji za hemijski tretman (koagulacija, neutralizacija, flokulacija, redukcija hroma, oksidacija cijanida)

Hemijski tretman podrazumeva dodavanje hemijskih sredstava u otpadnu vodu radi prevođenja rastvorenih, suspendovanih komponenti u nerastvorne oblike, reakcija oksidacije i redukcije, podešavanja pH vrednosti otpadne vode, Projektujemo, konstruišemo i proizvodimo: - Reaktori za koagulaciju - Flokulatori tip: Reaktori sa mešačem, cevni, i dr. - Uređaji za pripremu i doziranje polielektrolita - Reaktor za pripremu i doziranje Ca(OH)2 (“kreča„) - Reaktori su opremljeni sa neophodnom opremom: mešalicama, merno–regulacionom opremom (pH sonde, Rx sonde, transmiteri, upravljački ormari)

Konbinovani uređaj za mehanički predtretman, služi za kompletan mehanički tretman predobrade otpadnih voda. Uređaj se sastoji od sledećih sistema: - Kosa automatska rešetka sa kompaktorom (sabijanjem i ceđenjem) koja odvodi krupni materijal, sistem za automatsko ispiranje i dr. - Uređaj za odvajanje peska: kosi i pužni transporter - Uređaj za uklanjanje masti /ulja sa duvaljkom, difuzorima, skraperom i pumpom

Hemijski tretman Hemijski tretman

Hemijski tretman Hemijski tretman Hemijski tretman Hemijski tretman

Hemijski tretman Hemijski tretman

DAF (Dissolved Air Flotation) uređaj se primenjuje za odvajanje dispergovanih i suspendovanih čestica. Zasniva se na pravljenju presićenog rastvora vazduha u otpadnoj vodi, a potom njegovog uvođenja u bazen za flotaciju. Vazduh se disperguje sa dna bazena i na svom putu naviše „kupi“ čestice i silom potiska odnosi ih na površinu. Rastvaranje vazduha može se ostvariti u samoj ulaznoj struji vode, u delu ulazne struje ili u recirkulacionom toku već prečišene vode.

DAF DAF

DAF DAF

DAF

Kompletni sistemi sa automatskim upravljanjem
(komandni ormari, nivometri, pH sonde,Rx sonde, kiseonik sonde, transmiteri, i dr.)

 

SEDIMENTACIJA (TALOŽENJE) I SEPARACIJA

Taloženje podrazumeva izdvajanje i organskog i neorganskog sastava iz otpadnih voda,. Takođe, nakon hemijske ili biološke obrade, taložnici se koriste za odvajanje novonastalog organskog mulja od prečišćene vode. U taložnicima i drugim uređajima u kojima se javlja proces taloženja dolazi do pojave četiri tipa taloženja i to: diskretno, agregatno, zonalno i stešnjeno.

Projektujemo i proizvodimo sve vrsta taložnika, separatora, ugušćivača.

Vrste taložnika:
- Konusni taložnici sa „zvonom“, obezbeđuju laminaran ulaz vode u konusni taložnik, na dnu taložnika nalazi se konus u kome se sakuplja mulj i periodično odvodi iz uređaja
- Lamelarni taložnici su taložnici u kojima se pod određenim uglom ubacuju ploče (lamele), čime se postiže veća površina taloženja , a samim time manje vreme zadržavanja otpadne vode u samom uređaju, odnosno, povećava se brzina taloženja.
- Taložnik sa „paketnim“ ulošcima, sastoje se od paketa radnih elemenata smeštenih unutar prohromskog ili čeličnog rezervoara sa konusnim dnom. Ovaj tip taložnika efikasno kombinuje izdvajanje čvrstih materijala od tečnosti sa grubom separacijom masti i ulja iz vode, dok se u konusnom dnu taložnika sabijanje izdvojenog mulja. Sva tri procesa pospešuju fine vibracije koje potiču od vibracionih motora pričvršćenih za konusno dno. Primenjuje se u različitim granama industrije (prehrambena, hemijska, naftna i dr.), servisama, garažama, radionicama, perionicama automobila, benzinskim pumpama, kao i u komunalne svrhe.

Taloznik Laminarni taložnik PP Sedimentacija

Sedimentacija Sedimentacija

Sedimentacija Sedimentacija Sedimentacija

Sedimentacija Sedimentacija Sedimentacija

Sedimentacija

BIOLOŠKO PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PROTOČNI SISTEM, SBR, SBBR, MBBR, MBR)

Biološko prečišćavanje otpadnih voda zasniva se na uklanjanju rastvorenih organskih materija i netaloživih koloidnih čestica dejstvom mikroorganizama koji se nalaze u aktivnom mulju.

Klasična biološka obrada otpadnih voda zasniva se na primarnom taloženju, uklanjanju zagađenja dejstvom mikroorganizama, sekundarnom taloženju aktivnog mulja.

SBR (engl. Sequential Batch Reactor) funkcioniše u šaržnom režimu sa aeracijom i taloženjem mulja u istom reaktoru. Proces se zasniva na punjenju reaktora, reakciji, dekantovanju i mirovanju. Osnovne prednosti SBR-a su efikasnost kod manjih protoka, i kod vrlo velikih opterećenja, fleksibilno upravljanje procesom, jedostavna ugradnja, manja potreba za prostorom i vrlo dobar kvalitet mulja.

SBBR (engl. Sequencing Batch Biofilm Reactor) je unapređena izvedba SBR reaktora, koja se zasniva na postojanju nosača biofilma, čime se povećava koncentracija prisutne biomase. Prednosti SBBR-a su iste kao i kod SBR-a s tim što je efikasnost MBBR uređaja veća zbog prisutnih biofilmova.

MBBR (engl. Moving Bed Biofilm Reactor) tehnologija se zasniva na specijalno dizajniranim plastičnim nosačima biofilma koji su suspendovani i kontinuirano se kreću unutar reaktora određene zapremine u kome se vrši aeracija. Osnovne prednosti MBBR procesa jesu duži životni vek biomase u odnosu na klasične tremane sa aktivnim muljem i stabilniji proces obrade otpadnih voda.

Prednosti MBBR tehnologije:
- bez aktivnog mulja,
- bez povrata aktivnog mulja
- značajno smanjuje potrebnu površinu bazena
- moguća jednostavna nadogradnja postojećih konvencionalnih bioloških uređaja kao i povećanje njihovog postojećeg kapaciteta
- visoka stopa redukcije HPK/BPK5/NH3-N
- značajno smanjenje količine izdvojenog mulja

MBR (engl. Membrane bioreactor) tehnologija se zasniva na uklanjanju zagađenja kombinacijom dejstva mikroorganizama i mikrofiltracije, čime se otklanja potreba za postojanjem sekundarnog taložnika. Pored toga MBR oblikuje vrlo efikasno uklanjanje organskog zagađenja koja je praćena konstantim kvalitetom izlazne otpadne vode odnosno ujednačenim kvalitetom izlazne vode u odnosu na veće oscilacije kvaliteta ulazne vode.

Prednosti MBR sistema:
- Naši MBR sistemi postižu vrlo stroge zahteve za postizanje kvaliteta pročišćene vode koja se može ponovno primeniti i to od strane:
Svetske Zdrastvene Organizacije, EU direktiva o vodi za kupanje, State of California-Tittle 22
- poseduje jedan od strožih i zahtevnih sertifikata u svetu za ponovnu primenu prečišćene vode:
< 0,2 NTU 5% 24sata
< 0,5 NTU uvek.

MBR MBR

MBR MBR

MBR MBR

Sistemi za aeraciju: difuzori, niskopritisni kompresori – „duvaljke“, cevi i cevna armatura, nosači medija (bakterija) za MBBR sisteme,

Aeracija

Aeracija Aeracija

Uporedni pregled parametara koji se dobijaju prilikom tretmana otpadnih voda različitim tipovima bioloških reaktora.

SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA I MERNA REGULACIONA OPREMA

Izrađujemo kompletne sisteme automastkog upravjanja postrojena: regulacija i upravljanje tehnološkim parametrima koji su neophodni za ispravan rad sistema. Programi koji preko PLC uprvaljaju sistemima su prilagođeni sistemima i optimizuju rad svih potrošača. Isporuka kompletnih komadnih ormara, izrada aplikativnih softvera, povezivanje, montaža mernoregualcione opreme sonde (pH, Rx, O2,itd.), merači protoka, nivoa, i dr.

Puštanje u rad i obuka zaposlenih.

Automatsko upravljanje Automatsko upravljanje Automatsko upravljanje

FILTRACIJA I PRIPREMA VODE

Projektujemo, proizvodimo i montiramo opremu i uređaje za prečišćavanje i pripremu vode u: punionicama vode, proizvodnji sokova, proizvodnji alkoholnih pića, klanicama, mlekarama i drugm prehrambenim proizvodnjama; svim procesima hemijske i farmaceutske industrije, tekstilne industrije, pripreme vode za kotlove, u bolnicama, hotelima, bazenima, itd…

Osnovni tehnološki postupci koje primenjujemo u tretmanu vode, a u svrhu uklanjanja organskih materija, hlora, gvožda, mangana, vodonik sulfida, neprijatnih mirisa i dr. su:
- filtriranje i mikrofiltriranje
- filtracija aktivnim ugljem i peskom
- omekšavanje i demineralizacija
- deferizacija, demanganizacija
- aeracija
- reverzna osmoza
- UV sterilizacija
- sistemi za doziranje hemikalija.

Filtracija vode

TRETMAN MULJA:
- Izrada sistema za tretman viška aktivnog mulja iz biološke obrade, flotacionog mulja, sedimentacionog mulja iz procesa obrade otpadnih voda, i muljeva koji se dobijaju kao proizvodi u različitim industrijskim procesima
- Uređaji i oprema koji se koriste za dehidraciju mulja: filter prese, dekanteri, presa sa dikovima, ugrušćivači različitih kapaciteta , muljne pumpe, i dr.

Vrećasti filteri za mulj sastoji se iz više vreća čija se veličina i karakteristike biraju na osnovu sastava i količine mulja. Mulj ulazi u unutrašnjost vreće, gde se na tkanini zadržavaju čvrste čestice, dok voda prolazi kroz tkaninu.

Centrifugalni separatori uklanjaju čvrstu fazu od tečne dejstvom unutrašnje centrifugalna sila koja je rezultat brzine rotacije posude velikog prečnika.

FILTER PRESE (ručne, mehaničke-hidrauličke) od konstrukcionog čelika ili prohroma sa ramovima od plastike i filter platnima od kvalitetnih materijala, različitih kapaciteta, pumpe za transport mulja.

Nove i remont polovnih filter presa.

Filter platna

Ramovi za filter prese

Filter prese Filter prese

Filter prese Filter prese Filter prese

Ram za filter 1 Filter prese

Servisirsanje filter presa, remont starih filter presa, proizvodnja rezervih delova : filter ploče- ramovi, filtre platna, dihtunzi, itd…, kao i proizvodnja kompletnih presa.

PREČIŠĆAVANJE ATMOSFERSKIH OTPADNIH VODA

- Separatori za prečišćavanje atmosferskih i tehnoloških voda
- Separatori za ulja i masti bez koalescentnog filtera za odvajanje peska, atmosferskih i tehnoloških voda
- Separatori za ulja i masti, sa i bez koalescentnog filtera za parkinge i platoe, benzinske pumpe, autoperionice, automehaničarski servise
- Kolescentni separator je uređaj koji efikasno vrši izdvajanje nafte, naftnih derivata i ulja iz vode. Princip rada zasniva se na pojavi koalescencije (srašćivanja) njenih kapljica. Konstrukciju uređaja čine paketi talasastih ploča od polipropilena postavljeni u horizontalni položaj unutar čeličnog rezervoara.

> Referenc lista ugrađene opreme za prečišćavanje otpadnih voda
> Referenc lista projekata sistema za prečišćavanje otpadnih voda

> Referenc lista ugrađene opreme za prečišćavanje pijaće vode


1

Prečišćavanje vode za bazene